Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

1996. február 4. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Az első vespera

A vesperák az egyházi év vasárnapjainak megfelelően változó anyagát a Gyülekezeti liturgikus könyv 2007-es megjelenéséig az ünnepkörönként változó „küllap” és az adott vasárnap jellegét tükröző „bellap” kombinálásával adhattuk a gyülekezeti tagok kezébe. A kezdeti időszakban szöveges magyarázat is segítette a tájékozódást.
1996. március 17. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Közös vesperás a Soli Deo Gloria kamarakórussal (vez. Bódiss Tamás)

1996. március 31. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vesperás, benne a motetta helyén Schütz: János-passió magyar nyelven

Közreműködik a a Soli Deo Gloria kamarakórus (vez. Bódiss Tamás)
1996. április 11. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Évadkezdő alkalom

„Innentől kezdve a vesperásokat minden csütörtökön tartjuk!” – írja a Fővárosi Kántorátus közös szórólapja.

Az alapítók szándéka a rendszeres, magas színvonalú, a liturgiával szerves egységet képező szolgálat mellett a hétközi imaórák gyakorlatának megerősítésére is kiterjedt. A Szent István Bazilikában azóta is csütörtök esténként zajlanak a vesperák – Kelenföldön a helyi szokásrendbe való beilleszkedés egy idő után vasárnapra helyezte a szolgálatok idejét. Az időzítésbeli változások e kiadványban is nyomon követhetők.

Egy gyülekezet egyházzenéje – Kelenföld

Forrás: Magyar Egyházzene III. évf. (1995/1996) 1. szám, 111–113. o.

Evangélikus kántorlapjainkon szeretnénk rendszeresen bemutatni egy-egy gyülekezet vagy egyházmegye zenei életét. Elsőként a kelenföldi ének- és zenekar fiatal karnagyát, Bence Gábort kérdeztem.

Finta Gergely: Milyen munkaágak jellemzik gyülekezeted zenei életét, milyen hagyományokra tekinthettek vissza ezekben?

Bence Gábor: Mielőtt leltárszerűen felsorolnám a zenei tevékenységeket a gyülekezetben, hadd kezdjem avval, hogy e tevékenységek céljáról szólok. Mert a gyülekezet nagysága és a kelenföldi templom többé-kevésbé centrális elhelyezkedése meg-megújuló kísértést jelent, hogy egyházzenénk öncélú művészkedéssé váljon. Minden zenei munkaterületnek az egyház liturgiájába kell bekapcsolódnia úgy, hogy az egyházzenével foglalkozók tagjai legyenek annak a gyülekezetnek, amelyben szolgálnak.

Protestáns gyülekezetről lévén szó, természetes, hogy a legrendszeresebb szolgálat az istentiszteleti orgonajáték, a gyülekezeti ének előkészítése és kísérése. Sulyok Imre zeneszerző és orgonaművész 1951 óta látja el ezt a feladatot példamutató alázattal és odaadó szakértelemmel. Varázslatos személyiségén és hitén túl a liturgikus zenéhez való hozzáállását az teszi hitelessé, hogy azon kevesek közé tartozik, akik zeneszerzői, karnagyi és orgonaművészi tanulmányaik után elvégezték az akkor még létező zeneakadémiai protestáns egyházzenei szakot is. Hálás vagyok azért, hogy gyermekkorom óta figyelhettem szolgálatát, amelyben mindig a liturgikus szempontok voltak a meghatározók.

Gyülekezetünknek nem sokkal a templom megépülése után énekkara is alakult, melynek karnagya eleinte Weltler Jenő, majd Kapi-Králik Jenő volt (mindketten az evangélikus kóruskultúra nagy alakjai). 1951-től 1980-ig az énekkart is Sulyok Imre vezette, és ekkor vettem át tőle a stafétabotot. Az ötvenes-hatvanas években az egyházi zene száműzve volt a koncertpódiumokról, sokakat vonzott hát a templomi kórus. A liturgikus funkciók mellett kulturális missziót is jelentett ez a munka: egy sor akkori kortárs szerző művét mutatta be a kórus. Ma a reformációt követő két évszázad máig meghatározó evangélikus hagyományait igyekszünk életben tartani, sőt „újraélni”. Visszatérő örömforrás és megerősítés a századokkal előttünk járók hitvalló zenéjébe bekapcsolódni.

Az énekkar mellé 1988-ban kamarazenekar is alakult. Szükségét éreztük annak, hogy az addig alkalmanként összetrombitált hangszeres együttest rendszeres próbákat vállaló, összeszokottabb zenekar váltsa fel.

F. G.: A gyülekezet mely rétegéből kerülnek ki a zenekari együttesek tagjai?

B. G.: Mont mondtam, fontosnak tartom azt, hogy az istentiszteleteken zenei szolgálatot végzők a gyülekezet tevékeny tagjai legyenek. Ennek legtermészetesebb módja az, ha a zenei tehetséggel megáldott gyülekezeti tagok kapcsolódnak be a közös zenei munkába. A fordítottjára is van azonban példa: nem ritka az sem, hogy valaki eleinte csak a zeneművek miatt jár közénk, és ezen keresztül kapcsolódik később a gyülekezet egészéhez.

A kórus létszáma úgy harminc-harmincöt fő, elsősorban gimnáziumi és főiskolás diákok, fiatal pályakezdők. Zenei iskolázottsági szintjük elég jó, ezért viszonylag gyorsan meg tudnak tanulni egy-egy új művet, sőt nem egy közülük kisebb szólófeladatokra is vállalkozik.

A zenekarosok egy része konzervatóriumban vagy zeneművészeti főiskolán tanul, koncertmesterük – Hoós Andrea – hivatásos zenekari zenész, másik része pedig igen jól képzett amatőr. Mind közösségileg, mind zeneileg hasznos ez a találkozás. A kantáták technikailag igényesebb szólószerepeire és hangszerszólóira hivatásos zenészeket hívunk meg, itt törekszünk azonban arra, hogy lehetőleg huzamosabb együttműködés alakuljon ki a művészekkel.

F.G.: Milyen rendszerességgel szolgál az ének- és zenekar istentiszteleteken, és milyen más zenés alkalmakon működik közre?

B.G.: Körülbelül havonta, háromhetente adunk elő egy-egy nagyobb művet istentiszteleten. Ezek mellett nagyobb ünnepekkor kevésbé időigényes kórusműveket énekelünk. Így átlag kéthetente szolgál az énekkar.

Félévente egyszer az addigi munkát összefoglaló kis templomi hangversenyt is szervezünk, persze ez így már nem liturgikus zene, de megvan ennek is a maga szerepe. Mind a zenészek, mind a gyülekezet zeneszerető rétege számára fontos és kedves ez az összegzés: jó látni a fejlődést, figyelmeztetően kiemelődnek itt a zenei hibák, zsákutcák. Jó néha szemben állni a gyülekezettel, vállalni ezt a közvetlenebb kapcsolatot: kik muzsikálnak a karzaton vasárnaponként.

Evangélikusságunkból adódóan az egyházi év legfontosabb ünnepe számunkra Krisztus halálának napja. Évtizedek óta központi feladat az énekkar számára is az erre való méltó emlékezés. Nagypénteken vagy nagyszombaton minden évben passiót éneklünk. Ha az azévi mű bele tud simulni a passióolvasásba vagy akár helyettesítheti azt (ilyen volt az elmúlt években Obrecht, Lechner és Schütz egy-egy passiója), akkor nagypénteket, ha szabadabb asszociációkkal meditáló (mint Telemann igen teátrális Lukács-passiója vagy Haydn: A Megváltó hét szava… c. zenekari műve), akkor nagyszombatot választjuk.

F.G.: Ezeken az alkalmakon kívül van-e a kórusnak valami sajátos szerepvállalása is?

B.G.: Nem tudom, jól értem-e a kérdést. Ha arra vonatkozik, hogy ún. vendégszerepléseink vannak-e, akkor azt válaszolom, hogy nem sok. Az a zene, amit mi éneklünk (és talán szerényen hozzá kell tenni: ahogy mi énekeljük), saját gyülekezetünk liturgiájának része; nem érzi túl otthonosan magát koncertszerű alkalmakon, nagy közös „dalosünnepeken”. Lelkesülten próbálkoztunk mi is effélével, de nem igen találtuk helyünket. Ha külföldre utaztunk, akkor is elsősorban testvérgyülekezeteinket látogatjuk meg, s az ottani istentiszteleteken énekelünk.

Feladatunknak érezzük azonban azt, hogy az ellenreformáció hatására puritanizálódott és azóta csak részlegesen helyreállt evangélikus liturgiát a mai gyakorlat számára új istendicsőítő módokkal tegyük elevenebbé. Ilyen az introitusok éneklése, vagy az evangéliumolvasás utáni motettaéneklés is, de a legjelentősebb a gregorián alapú vesperák bevezetése gyülekezetünkben a böjti időszakban, illetve a kórus nyári-téli „edzőtáborain”. (A vesperák újjáélesztésére történt már korábban is erőteljes kísérlet templomunkban: az ötvenes években Sulyok Imre és Botta István akkori másodlelkész – kik saját szakterületeiken jelentős kutatói a reformáció utáni évszázadnak – vezették be talán a budapesti evangélikus templomok közül elsőként a szombat esti vecsernyét, és néhány évig elevenen is tartották azt.)

Itt említem meg, hogy immár nyolcadik éve nyaranta két hetet töltünk Kalaznón, egy apró Tolna megyei faluban, melynek németajkú evangélikus lakosságát 1946–49 között szinte teljesen kitelepítették. Árván maradt műemléktemplomukat igyekezzünk megmenteni a pusztulástól kétkezi munkával, szervezéssel, gyűjtögetéssel és azzal, hogy használjuk a templomot.

F.G.: Mennyire érzitek a gyülekezet vezetősége és tagjai részéről, hogy igénylik a zenét és megbecsülik azt?

B.G.: Mind a lelkészeink, mind a világi vezetők igen bátorítóak, a gyülekezet felügyelője – Kotsis Domokos – ifjúkorában maga is énekkari tag volt, igényes zenehallgató és liturgiai kérdésekben eléggé közel állunk egymáshoz. A presbitériumnak tagja ma is – a két hivatásos egyházzenészen túl – négy énekkaros, no és még egy komoly szaktekintély, Prőhle Henrik zeneakadémiai professzor. A lelkészek is nyitottak s nem elfogultak a „prózai igehirdetés” javára. Folytassam?

Ilyen körülmények között szinte már arra kell figyelnünk, nehogy magamutogatóvá, öncélúvá váljon tevékenységünk, hanem minél természetesebben és szervesebben simuljon bele szolgálatunk a gyülekezet istentiszteleti életébe.

1996. június 13. csütörtök, 18:45
Szent István-bazilika Szent Jobb kápolna

Évzáró vesperás a Fővárosi Kántorátus Bazilikában szolgáló együttesével közösen.

Forrás: Magyar Nemzet, 1996. június 8.
1996. október 6.
Kelenföldi evangélikus templom

Évadkezdő alkalom – ekkortól ismét vasárnaponta zajlottak a vesperák

Idézet Bence Gábor karvezető–kántor a kelenföldi énekkarosoknak írt évkezdő leveléből: „Valószínűleg ősszel nem csütörtökön, hanem vasárnap esténként lesz vespera, tehát nem fontos elkésni a próbáról!”

1996. október 13. 20 óra
Dohány utcai zsinagóga

„Amikor együtt lakoznak a testvérek” címmel zsoltárhangverseny a Budapesti Őszi Fesztivál és a Magyar Egyházzenei Társaság közös rendezésében (szerkesztők: Déri Balázs és Fekete László, művészeti vezető: Dobszay László).

„A koncerten az egyszólamú, recitált zsoltározás mint leghitelesebb előadási mód mellett elhangzanak tisztán zsoltárszövegű kórustételek a zsidó és keresztény liturgikus zene évszázadaiból.

Énekelnek: a Dohány utcai zsinagóga énekkara, az Országos Rabbiképző Intézet Goldmark kórusa, budapesti plébániák gregorián scholái, a kőbányai Szent László-templom kórusa, a Lutheránia énekkar, a magyarországi baptista egyház központi kórusa, a Soli Deo Glória kamarakórus, a Baár-Madas református gimnázium kórusa, református gyülekezeti kórusok, a budapesti Rózsák terei görögkatolikus templom énekesei, a Fővárosi Kantorátus kórusai, a LFZF egyházzenei tanszakának nőikara, a Schola Hungarica, a Praetorius kamarakórus férfikara, a Voces aequales együttes. Szólót énekel: Fekete László, Tóth Emil főkántorok, Kéringer László. Orgonál: Baráti István, Finta Gergely, Gergely Ferenc. Fiatal lelkészek, ill. lelkészjelöltek liturgikus énekkel vagy felolvasással működnek közre. Az ingyenes koncertet a Bartók rádió egyenes adásban közvetíti, ezért pontos megjelenést kémek. Férfiak, fiúgyermekek számára kötelező a fedett fejjel való megjelenés.”

Forrás: Magyar Nemzet, 1996. október 12.

Ugyanaznap 18 órakor Kelenföldön vesperás „hatan” megjelöléssel!

1996. november 24. 18 óra
Fasori evangélikus templom

Vesperás szolgálat a szokásos hóvégi ifjúsági alkalom keretében

Az 1996-os Lelkészi Szolgálati Napló bizonysága szerint az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 1996. november 24-én este 6 órakor az ifjúsági istentisztelet keretében a kántorátus szolgált. 50 fő jelenléte mellett 30 fő úrvacsorázott. Az N.Z. monogram Nagy Zoltán [ma Réz-Nagy Zoltán] akkori segédlelkészre utal, az Égető F. bejegyzés pedig nagy valószínűség szerint Égető Ferenc református lelkész szolgálatát jelöli – tudtuk meg Aradi Györgytől, a Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség jelenlegi lelkészétől.
1996. november 25. 20 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Heinrich Schütz: A föltámadás története – lemezfelvétel a kelenföldi énekkar közreműködésével

A felvétel a következő napokban, november 29-ig folytatódott a szólistákkal.

Evangélista: Csányi Tamás (tenor), Jézus: Bubnó Tamás (tenor) és Pechán Kornél (basszus), a két angyal: Csernus József (tenor) és Ferenczi Zsolt (basszus), a két férfi a sírban: Csernus József (tenor) és Komesz András (bariton), Kleofás: Csernus József (tenor), Kleofás és társa: Csernus József (tenor) és Ferenczi Zsolt (basszus), Mária Magdolna: Halmi Krisztina (szoprán) és Pap Anna Inkeri (alt), a három asszony: Ecsedi Klára (szoprán), Halmi Krisztina (szoprán) és Pap Anna Inkeri (alt), az ifjú a sírban: Pap Anna Inkeri és Pap Kinga Marjatta (alt).

Vonóstrió: Hoós Andrea (hegedű), Végh András (brácsa) és Mocskonyi Mirella (cselló).

Continuo: Kertész Annamária (gitár), Bálint Zsolt (cselló) és Németh Csaba (orgona).

A Fővárosi Protestáns Kántorátus és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet énekkara, vezényel Bence Gábor.

1996. december 8. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vespera és egyházzenei hangverseny

Közreműködött a budafoki William Byrd Kamarakórus és a gyülekezet ének- és zenekara, valamint Szűcs Kinga (hegedű), Sulyok Imre (orgona) és Herbert Wulf (continuo), vezényelt Molnár Johanna és Bence Gábor.
1996. december 22. 18 óra
Farkasréti evangélikus templom

Vesperás innentől minden hónap negyedik vasárnapján ezen a helyszínen

A farkasréti kápolna intim terében végzett szép szolgálatok emlékezetesek maradnak: volt, hogy az énekesek képezték a teljes igehallgató gyülekezetet, máskor a szolgáló lelkész sem érkezett meg az alkalomra, így laikus igeolvasással zajlott a vespera rendje.