Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2020. január 26., február 2., 9. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Nikodémus találkozásai – vesperasorozat

Igét hirdetett Kovács Áron.

Az alkalmak témái és az elhangzott önálló művek:

Esti kollokvium (Jn 3,1–21)

Csorba István (1935–): Mert úgy szerette Isten a világot

Melchior Franck (1580–1639): Also hat Gott die Welt geliebt

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Vita az élő vízről (Jn 7,37–53)

Nunc dimittis – Simeon hálaéneke Lk 2 alapján, Szenczi Molnár Albert magyar szövegével

Gárdonyi Zoltán (1906–1986): Légy hív mindhalálig

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Kóruskánon Jelenések 2,10b alapján

Tettek szavak nélkül (Jn 19,38–42)

Krisztus, ártatlan Bárány – 188. énekünk feldolgozása Csomasz Tóth Kálmán nyomán

Andreas Raselius (1563–1602): Also hat Gott die Welt geliebt – kétkórusos evangéliumi motetta

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,16–18)

A sorozat hetvenedvasárnapi záróalkalmának rendje egyben az együttes vezetője, Pap Kinga Marjatta záródolgozatának részét is képezte az Evangélikus Hittudományi Egyetem „Luther és Bach szellemisége a zenében – gyakorlatközpontú evangélikus egyházzenei továbbképzés pedagógusoknak” c. kurzusa keretében. Mint az elemzésben kifejtette:

„Az együttes sajátsága az egyházi év rendjébe illeszkedő, hetente megújuló zenei anyaggal végzett liturgikus szolgálat. Gyakorlatunk lényege tehát kettős: belesimulva az üdvtörténet örök rendjébe felvillantani azt, hogy az előttünk jártak hogyan szűrték át ezt az információt a maguk hitén és zenei kultúráján. (Az ideális megvalósítást értelemszerűen mindenkor árnyalja a rendelkezésre álló énekesek létszáma, felkészültsége és szólamaránya.)

A 2020-as hetvenedvasárnapi alkalmat néhány további adottság is színezte: az ünnep jellegén túl egy, Nikodémus és Jézus találkozásaihoz kapcsolódó igehirdetéssorozat Jn 19,38–42 versére figyelő záróalkalma és az együttes alapításának évfordulós ünnepe volt egyben. (Az ezt megelőző alkalmak igerendje: Jn 3,1–21, illetve Jn 7,37–53) Mindezen sajátságok együttesen indokolják a tételek megválasztását.

A tartalmi elemeken túl a Magnificat váltott egy- és négyszólamú recitálása, a kórusszövet fokozatos bővülése három- majd négyszólamú vegyes- és nőikari tételeken át a SATB.SATB felrakású kétkórusos (a jelen előadásban szólókvartett és tutti), cembalo-continuóval kísért motettáig szintén kiemelte az alkalom ünnepi jellegét.”

2020. március 8. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vespera böjt második vasárnapján

Akkor még nem sejtettük, hogy jó ideig ez volt az utolsó „normális” vespera Kelenföldön.

Az elhangzott önálló művek:

Harmat Artúr (1885–1962): O crux ave

Ó egyetlen reménységönk, Szent Kereszt, Idvözlégy, ez gyetrelemnek idejin! Kegyeseknek béveh igazságot, És bínösöknek tégy bocsánatot. Felséges Szentháromság, Téged dicsér minden lélek, Kiket Keresztnek titkja miá Idvözítesz, bírjad mind örökké.

A Vexilla regis prodeunt himnusz (EÉ 189) néhány verse, magyar fordítás a Döbrentei-kódexből

Búza András (1982–): Jézus, világ Megváltója

191. böjti énekünk feldolgozása

2020. március 22.
Budafoki evangélikus templom

Szolgálat az MTVA (csúsztatva közvetített) televíziós istentiszteletén

Igét hirdetett Fabiny Tamás püspök.

A kántorátus szolgálata:

GyLK 785 A gyermekek Kyriéje

Vezényelt Bence Gábor.

2020. tavasz

Karanténvideók

A koronavírushoz kapcsolódó kényszerű karanténidőszakban a kelenföldi gyülekezetben folyamatosan készített videós áhítatok szolgálójaként működött közre a kántorátus néhány, a kelenföldi templomhoz közel lakó tagja.

A gyülekezeti éneklésben való részvétel mellett húsvétkor Ligeti György (1923–2006): Húsvét című nőikarának egy részletével, húsvét utáni második vasárnap Szokolay Sándor (1931–2013): 23. zsoltárával (n:o 12 a Szakrális kánonok sorozatból) és a 401. ének kortárs finn feldolgozásával, húsvét utáni negyedik vasárnap J. H. Schein (1586–1630): Szolgád, az vagyok én c. művével és egy Selnecker-korálfeldolgozással, pünkösdkor Melchior Vulpius (1570–1615): Dum complerentur dies Pentecostes c. tételével szolgálhattunk.

Öröm és hálaadás volt számunkra minden ilyen alkalom, hiszen átélhettük a hitből fakadó ének éltető erejét és nem szakadt meg a számunkra lételemet jelentő közösségi éneklésben való aktív részvétel. Jó volt átélni, hogy a videókon keresztül a gyülekezet tagjai is jobban megismerték az együttest, hiszen az esti alkalmakon erre korlátozott körnek van csak módja.

2020. június 14. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Tanévzáró minivespera

A karanténidőszak videós szolgálatai után ez volt az első (és a nyár kezdetére való tekintettel egyben utolsó) élő alkalom a tanévben. A liturgia kizárólag az Evangélikus énekeskönyv használatával, prózában elmondott zsoltárral és Magnificattal zajlott.
2020. szeptember 27. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vespera a teremtés hete nyitóalkalmaként

Az elhangzott önálló művek:

Claude Goudimel (1510–1572): Az Úr énnékem őriző pásztorom

A 23. zsoltár 1. versének polifón genfi változata.

Thomas Morley (c. 1557–1602): Nolo mortem peccatoris

„Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.” – Meditáció az ezékieli ige felett Dobos László magyar szövegével

Részlet Koltai Zsuzsa teremtésvédelmi koordinátor beszámolójából:

Idén a tizenharmadik alkalommal vette kezdetét Magyarországon a Teremtés hete, az az időszak, amely lehetőséget kínál ökumenikusan országszerte, hogy a teremtett világ dolgaira irányítsuk figyelmünket. 2020. szeptember 27-én, vasárnap a hét evangélikus nyitó alkalmának az a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet adott otthont, akik elsőként csatlakoztak az evangélikus egyház újonnan elindult teremtésvédelmi programjához, a Műveld és őrizd! (MEET) programhoz. […]

A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetben minden vasárnap este hatkor vesperást tartanak, melyen a Fővárosi Protestáns Kántorátus kelti életre az egyházi esztendő vasárnapjainak és kiemelt ünnepeinek liturgiáját. Az énekhang szép harmóniái és meghittsége teremti alapját a közös esti imának. 2020. szeptember 27-én este ez a vesperás alkalom adott otthont az idei Teremtés hete nyitányának.

A 23. zsoltár 1. versének polifón genfi változatával („Az Úr énnékem őriző pásztorom” – Claude Goudimel) induló esti imát, a teremtett világra és benne az ember Isten irányában megélt helyzetére reflektáló zsoltárok alapozták meg. A 42. zsoltár („Isten után szomjazik lelkem”), a 65. zsoltár („Hatalmas és jóságos az Úr”) és a 130. genfi zsoltár („A mélységből kiáltok, Uram!”) az emberi törékenység valóságából megszólaló zsoltárok, melyek – az idei teremtés hetének fő gondolatával egybecsengve – a szenvedések és megpróbáltatások között reménnyel Isten felé forduló, Isten szeretetében bízó ember imádságai. Az alkalom zenei csúcspontját és feloldását Thomas Morley Nolo mortem peccatoris motettája adta.

Forrás: Facebook.com/araratteremtesvedelem

2020. október 10.

Pap Kinga Marjatta: Énekelhetek az Úrnak?

Forrás: Kelenföldi evangélikus hírlevél, 2020 ősz

Nincs élet közösség nélkül – sokunk számára pedig ez éneklő közösséget jelent. De mire van lehetőség a ránk mért körülmények között? Természetesen folyamatosan igyekszünk nyomon követni a magyar és nemzetközi kórusszakmai reakciókat.

Világszerte eltérő ütemben – Norvégiában pl. már áprilisban – indult be a karantén alatt szünetelő kórusmunka. Észtországban (ahová a kántorátussal augusztusban egyhetes turnéra mentünk volna) a nyitás pillanatától kezdve teljes lendülettel zajlanak a templomi hangversenyek, nagyénekkari szolgálatok. Tegyük hozzá, hogy az ottani méretes középkori templomok a mai látogatottság mellett kiválóan alkalmasak a távolságtartásra. Észak-Németországban szolgáló kollegánk ezzel szemben arról számolt be, hogy az őszi időszakban is maximum négy énekessel zenélhet közösen úgy, hogy plexifal választja el őket egymástól.

A legtöbb komolyan vehető forrásból az olvasható ki, hogy óvintézkedések – kézfertőtlenítés, nagyobb térközök, szellőztetés – mellett, egészséges résztvevőkkel lehetséges a közös munka. Amint az Európai Kórusszövetség találóan megfogalmazta: „nem az éneklés veszélyes, hanem a Covid”. (Ugyanez vonatkozik az istentiszteleti éneklésre is, ahol énekeink és a liturgia rövidítését elsősorban a maszkviselés fizikai akadályai indokolják.)

Hazánkban a Kóta (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) rendszeresen frissülő állásfoglalásai mellett a karvezetőkollegákkal való állandó kapcsolattartás is fontos információforrás. A közoktatási intézmények számára az EMMI szeptember 7-i intézkedési tervében adott ajánlást: „Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni”. Saját közösségeinkben a fentiek összessége alapján igyekszünk felelős döntéseket hozni. (Természetesen a tagok életkora, egészségi állapota is árnyalja a helyzetet; gyülekezeti együtteseink viszonylag kis létszáma ezúttal pozitívumként jelenik meg.)

A gyülekezeti ének- és zenekar a márciusi zárlat óta projektjelleggel működik: a nagycsütörtöki és a pünkösdhétfői zenés áhítaton élőben felvett anyaggal, húsvéthétfőn otthoni örömzenéléssel, majd egy szép nyári vasárnap kamarazenével vállaltak szolgálatot. A kántorátus rendszeres alkalmai is megszakadtak, de a tavaszi hónapokban az MTVA budafoki istentisztelet-közvetítése mellett négy hazai videós istentiszteleten is örömmel énekeltünk. Egy óvatos júniusi élő évadzáró után szeptember 13-ától ismét folytatjuk a rendszeres vesperákat. A közösségben éneklés minden időben személyiségünket, mentális egészségünket építő erő, így amíg állami rendelkezés nem tiltja, folytatjuk szolgálatunkat.

2020. november 14. 9 óra
Kelenföldi evangélikus templom és tanácsterem

Nőikaros felvétel az advent–karácsony–vízkereszti ünnepkör anyagából

A felvétel célja kettős volt: a 25 éves jubileumra közzé tehető friss repertoár-összeállítás szükség esetén egyben alapanyagul szolgálhat az „istentisztelet-pótló” videókhoz az ünnepi időszak bizonytalanságai közt. Mendelssohn-tól időben előrehaladva kortárs észt, finn, japán feldolgozások valamint magyar szerzők művei közül válogattunk.

A felvételek kivétel nélkül liturgiába illeszthető tételek. Ligeti György Ha folyóvíz volnék c. kánonja, amit hetvenedvasárnap zsoltára, a 137. zsoltár recitált formájának keretversenként használtunk fel, természetesen már feszegeti a határokat – koncertszerű előadáson, egy kántorátus-jubileum alkalmával azonban vespera keretében is megállja a helyét.

A felvételeket ld. a Kántorátus nőikar 2020 lejátszási listában.

2020. november 15. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Prózai vespera reménység vasárnapján

Gyülekezetünk vezetői fontosnak tartják, hogy amíg ez emberileg lehetséges, a veszélyhelyzet idején is lehetőséget kínáljunk az istentiszteleti közösségben való személyes részvételre. Alávetettük azonban magunkat a 2020. november 11-én megjelent püspöki körlevél előírásának, miszerint további intézkedésig „Az alkalmakon a járvány terjedése szempontjából különösen veszélyes éneklés és úrvacsoraosztás nem megengedett”. A vesperákat a Gyülekezeti liturgikus könyvben található rendek alapján, prózai formában tartjuk.

(Hozzátéve, hogy a módosításra egyházfegyelmi, nem szakmai megfontolásból került sor. Gyülekezetünkben a márciusi karantén óta minden istentiszteleti alkalom a gyülekezeti tagok és az énekesek számára biztonságos körülmények között, a nemzetközi kórus- és járványszakmai előírások maximális figyelembevételével zajlott.) Szeretettel várjuk a testvéreket az imádságos, igei alkalmakra!

Az ezt követő vasárnapokon változatos formában, hol orgonazenével, hol váltakozó olvasással, Luther-litániával, egy-egy recitált vagy énekelt tétellel kiegészülve zajlottak a rendhagyó alkalmak.

2020. december 16. 14–22 óráig, december 17. 14–20 óráig

Magyar Kórusok Napja (online rendezvény)

A KÓTA – Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége ez évben különleges módon, kétnapos online műsorfolyam keretében ünnepelte a Magyar Kórusok Napját. A szakmai beszélgetések között 136 magyarországi és határon túli együttes felvételei hangzottak el.

A kántorátus nőikara két kortárs korálfeldolgozással szerepelt az összeállításban:

Hugo Lepnurm (1914–1999): Szép fényes, hajnalcsillagom

Yui Katada (1985): Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

A több szakaszban zajló műsor ránk vonatkozó része: https://www.facebook.com/KOTA1970/videos/156235422918583